Abans d’omplir el formulari, llegiu el reglament d'utilització del Passi d'Acompanyant.
Formulari de sol·licitud
 • Dades de la persona discapacitada

  Document d’identitat
  Número: *
       
  Nom *
   
  1er. Cognom *
   
  2on. Cognom
  Email *
     
  Data de Naixement *
  Sexe
  Té la Targeta Rosa Metropolitana
  Mòbil *
     
  Telèfon 
   
  Tipo de vía *
  Calle *
   
  Número
  Bloque
  Pis
  Porta
  Escala
  Municipi *
  Codi postal *
   
   

 • En cas de menor o tutelat

  Document d’identitat:   
  Número: *
     
  Nom *
   
  1er. Cognom *
   
  2on. Cognom
  Data de Naixement *
  Sexe  
  Tipus de responsable  

 • Documentació adjunta

      És obligatori adjuntar els següents documents en format digital (jpg, pdf, doc):
  > Fotocòpia del carnet d'identitat de la persona amb discapacitat (encara que sigui un menor) per les dues bandes.
  > Fotocòpia del Certificat de l'I.C.A.S.S. que acrediti la necessitat de viatjar acompanyat per una altra persona en els seus desplaçaments amb transport col·lectiu públic.
  > Fotocòpia del Certificat d'empadronament de la població de residència o bé segell de l'ajuntament corresponent en l’espai previst a la sol·licitud.
  La mida màxima dels fitxers no ha de superar els 30000 KB